Cầu Trường Tiền đẹp nhất


Ảnh Cầu Trường Tiền đẹp nhất - Cầu Trường Tiền đẹp nhất ở Huế

Cầu Trường Tiền đẹp nhất sáu vài mười hai nhịp. Em qua không kịp tội lắm anh ơi. Thà rằng không biết thì thôi. Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn
(Hò ru em của Huế)