Cầu Trường Tiền


Ảnh Cầu Trường Tiền - Cầu Trường Tiền ở Huế

Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp. Em qua không kịp tội lắm anh ơi. Thà rằng không biết thì thôi. Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn
(Hò ru em của Huế)